خدمات و پشتیبانی

تمرکز اصلی شرکت آمارد، همواره تلاش بیوقفه درراستای افزایش رضایت مشتریان بالقوه وبالفعل خود میباشد. ساختار واحدهای خدماتی آمارد، بصورت یک سازمان مستقل وکاملاً سرویسگرا تدوین گردیده است. دراین راستا خدمات مابه روشهای توصیه شده دررویکرد جهانی ITIL طراحی وارائه میگردد .

مطالب مرتبط

-->