شرایط اعطای نمایندگی و عاملیت فروش

در این مورد اگر شخص حقوقی متقاضی شرایط زیر را دارا باشد شرکت تحلیلگران آمارد نمایندگی رسمی را به شخص اهدا نموده لذا فروش، آموزش و پشتیبانی محصول برعهده نماینده میباشد.

- شرکت در آزمون فنی و تخصصی آمارد و اخذ حداقل 70 درصد نمره

- فعالیت تحت عنوان عاملیت فروش آمارد به مدت 6 ماه

- عدم همکاری با سایر شرکتهایی که نرم‌افزارهای مشابه آمارد عرضه میکنند

- برخورداری از شرایط محیطی و مکانی مناسب

- دارا بودن نیروهای کافی با تخصصهای مرتبط

- برخورداری از دانش و تجربه کافی درزمینه فروش، آموزش و پشتیبانی محصولات نرم‌افزاری

برای ارسال رزومه خودکلیک کنید

در این مورد بازاریابی و معرفی مشتری به عهده ی عاملیت فروش سپرده شده و بقیه امور بر عهده دفتر فروش آمارد مستقر در مرکز میباشد.

- در ابنجا مورد قابل تامل برخوردار بودن عامل فروش از دانش وتجربه كافی در زمینه فروش محصولات نرم‌افزاری میباشد.

برای ارسال رزومه خودکلیک کنید