سیستم کارگزینی (پرسنلی)

سیستم جامع کارگزینی آمارد با قابلیت تعریف انواع فرمول های محاسباتی ،جداول ، نمودار ها و همچنین صدور انواع گزارشات به نحوی که پاسخگوی تمامی نیاز های ادارات و سازمان ها باشد طراحی و تولید شده است.
برخی از امكانات این سیستم بشرح ذیل می باشد:
 • تعريف اطلاعات پرسنلي كارمند وكارگر درزيرگروههاي مختلف
 • پردازش اطلاعات و سوابق احكام كارگزيني مختلف ( استخدام ، تغييرات حقوق و مزايا ، تغييرات كار ، تغييرات محل كار و ---).
 • ثبت احکام برای پرسنل
 • تعريف چارت سازماني
 • تعريف ساير اطلاعات پرسنلي
 • اجراي احكام با فرمول قابل تعریف توسط کاربر
 • ثبت مرخص هاي ساعتي وروزانه
 • چاپ انواع حكم(استخدام موقت ، پیمانی ، کارمندی ، کارگری و...)
 • ارتباط باسيستم حقوق ودستمزد و مشاهده حکم ها
 • تعريف فرمول محاسبات براي هر تيپ پرسنل توسط کاربر
 • تعریف بخش نامه های حقوقی
 • تعریف جداول حقوق مبنا برای کارمند
 • تعریف جداول مزد شغل برای کارگر
 • گزارش از سایر اطلاعات پرسنلی به تفکیک
 • گزارشات متنوع با فرم گزارش ساز و چاپ آنها
 • گزارش از ذخیره مرخصی و مانده مرخصی
 • تهيه نمودار از آیتم های مختلف پرسنلی
 • گزارش از احکام کارمندی و کارگری
 • گزارش از حکم های استحقاقی و غیر استحقاقی