سیستم انبار

درسیستم جامع انبار آمارد کليه اطلاعات به صورت يکپارچه ثبت مي گردند . ویژگی اصلی اين نرم افزار در يکپارچگي زير سيستم هاي آن ( انبارداري، خريد وفروش و آنالیز فروش ) مي باشد

برخی از امكانات این سیستم بشرح ذیل می باشد:
 • امکان ثبت اطلاعات پایه انبار (تعریف کالا، کدینگ کالا، مراکز هزینه، فهرست تامین کنندگان ومشتریان)
 • امکان انجام کلیه عملیات ورود کالا به انبار و عملیات خروج کالا از انبار، امکان ثبت انواع درخواست کالااز انبار.
 • امکان تعریف امضاء کنندگان برای انواع اسناد انبار به دلخواه کاربر
 • امکان عملیات جستجو، حفظ و نگهداری و کنترل موجودی کالا، ثبت سفارش خرید.
 • امكان استفاده از واحدهای سازمانی درخواست كننده و مراكز هزینه
 • امکان ايجاد تدابير امنيتی برای جلوگيری از دسترسيهای غيرمجاز
 • امکان ارتباط و تبادل اطلاعات با سيستم اموال و داراييهاي ثابت
 • امکان ارتباط و تبادل اطلاعات با سيستم دبيرخانه
 • امکان گزارش گيری از وضعيت کالای برگشتی به انبار، برگشتی به تامین کنندگان، برگشت از فروش،امکان گزارش گيری از قيمت کالای حواله شده و هزينه های انجام شده برای هر واحد سازمانی ويا مرکزهزينه
 • امکان گزارش گيری از عمليات انتقال کالا بين انبارها.
 • امکان گزارش گيری از فهرست فروشندگان، تامین کنندکان و مراکز هزینه.
 • امکان مشاهده بازيابی و مقايسه اطلاعات قبلی و سال جاری سيستم انبار.
 • امکان گزارش گيری از درخواستهای کالا از انبار، کالاهاي رسيده به انبار، درخواستهای خريد کالا، حوالههای برگشتی و ابطال شده، درخواستهاي معوقه و انجام نشده.
 • امکان گزارش گيری از موجودی تعدادی و ريالي به تفکيک انبارها.
 • امکان گزارش گيری از موجودی اول دوره.
 • امکان گزارشگيری از فهرست روزانه و ماهانه دريافت کالا، تهيه کاردکس کالا و کاردکس کلی به تفکيک گروه کالاها.
 • امکان گزارش گيری از اقلام تحويلی به واحدها.
 • امکان گزارش مصرف کالا به تفکيک کالا، واحدهای تحويل گيرنده و شخص تحويل گيرنده.
 • امکان عملیات مربوط به مغایرت های مالی انجام انبارگردانی، عملیات انتقال موجودی به سال مالی جدید.