سیستم تاکسیرانی

برخی از امكانات این سیستم بشرح ذیل می باشد:

 • ثبت کلیه مشخصات فردی مالک خودرو ...
 • ثبت کلیه مشخصات فردی راننده کمک
 • تعریف انواع راننده علاوه بر راننده مالک و کمک
 • ثبت کلیه اطلاعات مربوط به سازمان برای رانندگان
 • تعریف انواع مالکیت راننده بر خودرو
 • ثبت اطلاعات خدمت نظام وظیفه رانندگان....
 • ثبت اطلاعات گواهینامه
 • ثبت اطلاعات تحصیلی رانندگان
 • توانایی ایجاد استعلامات جدید
 • ثبت انواع مزایای و امتیازهای ارائه شده به رانندگان
 • ثبت کامل بر تکمیل پروانه تاکسیرانی
 • ثبت کامل بر تکمیل پروانه بهره برداری
 • تعریف انواع مسیر های تردد و مشخص شده برای تاکسی
 • دسترسی آسان به هر تاکسی و کلیه اطلاعات آن
 • مدیریت مشخصات کاری تاکسی
 • تعریف و مدیریت انواع پلاک برای تاکسی
 • توانایی مشاهده آسان و سریع کلیه تخلفات تاکسی
 • ثبت و مدیریت کشیک های انجام شده توسط تاکسی.
 • آرشیو الکترونیک پرونده تاکسیرانان