سیستم صدور و چاپ چک

گروه نرم افزاری آمارد ، با توجه به تجربه چندین ساله خود زمینه تولید نرم افزار و با اشراف کامل بر مسائل و جزئیات امنیتی اوراق بهادار و اعتباری ، اقدام به طراحی و تولید نرم افزار صدور چک نموده است، تا علاوه بر سهولت و یکسان بودن چک های صادر شده و مدیریت آسان انها امنیت آن را نیز برای کاربران خود تظمین نماید.
برخی از امكانات این سیستم بشرح ذیل می باشد:
 • تعريف انواع دسته چک
 • تنظیم پارامترهای هر دسته چک
 • تعریف مراکز هزینه
 • تخصیص چک به مرکز هزینه خاص
 • قابلیت نصب روی شبکه و کارکردن کاربران مختلف…
 • تنظیم سطوح دسترسی برای کاربران مختلف
 • چاپ چک
 • پشت نویسی چک
 • تهیه لیست چکهای صادر شده در دوره خاص
 • صدور نامه های بانکی به همراه چک
 • تنظیمات قلم چاپ
 • گزارش چکهای صادر شده بر اساس مراکز هزینه وجمع چکهای مربوط
 • گزارش بر اساس تمامی فیلدهای چک(تاریخ ، مبلغ ، ...)
 • گزارش کار کاربران مختلف