سیستم درآمد

از مهم ترین مسائل شهرداری ها در سرتاسر جهان ایجاد منابع کافی درآمد جهت تامین هزینه خدمات ارائه شده می باشد. شرکت آمارد سیستمی را جهت محاسبه و فرمولاسیون سازی عوارض و مالیات شهرداری ها را فراهم نموده است.
امکان طراحی فرمولهای درامدی براساس دفترچه دارائی شهرداری ، محاسبه وصدور فیش به صورت اتوماتیک ، امکان ثبت چک و پرداخت عوارض به صورت نقد و تقسیط از امکانات این نرم افزار میباشد. انواع گزارشات شامل آمار درآمد ماهانه ، گزارش سیاهه روزانه و گزارش نقل و انتقال بانک که امکان ارائه گزارشات به واحد مالی را فراهم می سازد را نیز شامل میباشد.
بخشی از امکانات این نرم افزار عبارت است از :
 • قابلیت ثبت و نگهداري وصوليهاي درآمد شهرداری(ساختمانی)
 • قابلیت تعريف انواع ردیف های درآمدی
 • قابلیت تعريف پارامترهای تأثیر گذار و فرمولهای محاسبه عوارض و جرائم هر یک از ردیف ها به صورت پارامتریک
 • قابلیت محاسبه عوارض و جرائم به صورت مکانیزه
 • قابليت تقسيط عوارض و جرائم بر روي كل حساب یا يك عوارض خاص
 • قابلیت صدور فیش به تفکیک حساب های مختلف بانکی
 • ارتباط با سایر سیستمهای یکپارچه شهرداری
 • امكان كنترل و ثبت و نگهداري كليه وصوليهاي مرتبط با صورتحسابهايي كه از طريق سيستمهاي مكانيزه نظير نوسازي ، كسب ، خودرو صادر مي گردد
 • گزارش آمار در آمد به تفكيك نوع درآمد از تاريخ تا تاريخ
 • آمار ريالي و مقداري فيشهاي پرداختي به تفكيك نوع درآمد در محدوده زمان معين
 • گزارش و آمار ريالي و تعدادي وصولي از شعب بانكها از تاريخ تا تاريخ
 • گزارش ميزان وصولي براساس شماره حساب درآمد در محدوده تاريخي معين
 • آمار و نمودار مقايسه اي ميزان هر نوع درآمد يا مجموعه درآمدها در چند ماه متوالي يا چند سال متوالي به تفكيك منطقه يا مجموعه مناطق