سیستم درآمد

از مهم ترین مسائل شهرداری ها در سرتاسر جهان ایجاد منابع کافی درآمد جهت تامین هزینه خدمات ارائه شده می باشد. شرکت آمارد سیستمی را جهت محاسبه و فرمولاسیون سازی عوارض و مالیات شهرداری ها را فراهم نموده است.
امکان طراحی فرمولهای درامدی براساس دفترچه دارائی شهرداری ، محاسبه وصدور فیش به صورت اتوماتیک ، امکان ثبت چک و پرداخت عوارض به صورت نقد و تقسیط از امکانات این نرم افزار میباشد. انواع گزارشات شامل آمار درآمد ماهانه ، گزارش سیاهه روزانه و گزارش نقل و انتقال بانک که امکان ارائه گزارشات به واحد مالی را فراهم می سازد را نیز شامل میباشد.