سیستم کمیسیون معاملات (امور قراردادها)

عملیات مربوط به خرید كالا وخدمات دربرخی از سازمانها بخصوص سازمانهای دولتی وشركتهای دولتی دارای ضوابط و مراحل مربوط به خود می باشد. اغلب قراردادهایی كه اصطلاحا جزء معاملات عمده محسوب می شوند براساس تصمیم گیری كمیسون معاملات ویا هر عنوان دیگر انجام می شود
عملیات مربوط به خرید كالا وخدمات دربرخی از سازمانها بخصوص سازمانهای دولتی وشركتهای دولتی دارای ضوابط و مراحل مربوط به خود می باشد. اغلب قراردادهایی كه اصطلاحا جزء معاملات عمده محسوب می شوند براساس تصمیم گیری كمیسون معاملات ویا هر عنوان دیگر انجام می شود.

این زیرسیستم به منظور كنترل وثبت مراحل انجام معاملات عمده بخصوص درسازمانهای دولتی وشركتهای دولتی ویا شركتهای خصوصی كه از چنین سازو كاری جهت تصمیم گیری استفاده می كنند برخی از امكانات سیستم كمیسیون معاملات بشرح ذیل می باشد:
 • امكان تعریف سازمان و مراكز
 • امكان تعریف و گروه بندی انواع قراردادها
 • امكان تعریف و گروههای تامین كننده ، مشتریان ، كارفرمایان و پیمانكاران و تولیدكنندگان
 • امكان تعریف اعضای كمیسیونها و هیئت ها
 • امكان استفاده از واحدهای سازمانی درخواست كننده و مراكز هزینه
 • امكان تعریف و گروه بندی الگوها برای قراردادها و ...
 • دریافت اسناد و ارزیابی شركت كنندگان
 • كمیسیون مناقصه و صدور صورتجلسه كمیسیون مناقصه
 • امكان گزارش گیری از كلیه عملیات مناقصه و وضعیت ها بصورت دلخواه
 • امكان گزارش گیری از كلیه عملیات كمیسیون مزایده...
 • امكان گزارش گیری از گزارش فرمها و صورتجلسات