سیستم کمیسیون ماده صد

استفاده از آرشیو الکترونیک، مشاهده سوابق قبلی ملک، ارسال خودکار مبلغ جریمه به زیرسیستم درآمد سیستم شهرسازی و استفاده از سیستم پیام کوتاه جهت اطلاع‌رسانی را از دیگر قابلیت‌‌های این سیستم میباشد
برخی از امكانات این سیستم بشرح ذیل می باشد:
 • گزارش از پرونده ها در ارتباط مسئولین
 • گزارش از پرونده ها در ارتباط مالکین خاص
 • گزارش از پرونده هائیکه دارای اعتراض هستند
 • گزارش درامد حاصل از کمیسیون ماده صد بر اساس سال و ماه
 • گزارش از پرونده ها براساس عدم رعایت (اصول بهداشتی،فنی،عقب نشینی معابر) وذینفع
 • گزارش ازمساحت زیر بنای پرونده ها
 • گزارش از پرونده های بدون رای
 • گزارش تعداد پرونده های کمیسیون درتاریخ خاص (براساس برگه بازدید)
 • تعریف اطلاعات اولیه برای تشکیل پرونده
 • ثبت تمامی اطلاعات بازديد
 • امکان دبیرخانه کمیسیون ماده صد
 • ثبت اعتراض
 • صدور رای قطعي وچاپ آنها ابلاغ رای
 • اسكن تمامی سوابق پرونده و آرا در تمامی مرحله