اصناف (کسب و پیشه)

هر گاه شخصي بخواهد فعاليت صنفي آغاز كند ، ابتدا بايد به اتحاديه ذي ربط مراجعه و تقاضاي كتبي خود را تسليم و رسيد دريافت دارد. اتحاديه مكلف است در چارچوب مقررات نظر خود را مبني بر رد يا قبول تقاضا حداكثر ظرف پانزده روز با احتساب ايام غير تعطيلي رسمي به صورت كتبي به متقاضي اعلام كند . اتحاديه موظف است پس از دريافت تمام مدارك لازم و با رعايت ضوابط ظرف 15 روز نسبت به صدور پروانه كسب و تسليم آن به متقاضي اقدام كند. همچنين متقاضي پروانه كسب موظف است از تاريخ دريافت پروانه كسب ظرف شش ماه نسبت به افتتاح محل كسب اقدام كند.
از این رو جهت سهولت و تسریع در این امر و همچنین به حداقل رساندن ارتباط کاغذی شرکت آمارد با بهره گیری ازنیروهای متخصص و مجرب خود اقدام به آماده سازی این پروژه کرده است.