سیستم اصناف(کسب و پیشه) آمارد

باتوجه به پراکندگی مشاغل و صنوف مختلف در مراکز شهری یک سیستم جامع برای محاسبه ی دقیق عوارض نیاز میباشد که شامل اطلاعات صنفی و میزان تعرفه سالیانه میباشد که براساس تعرفه مصوب سالیانه قابلیت صدور فیش و انواع گرارشات بدهکاران و گزارش وصولی و سایر گزارشات دارا می باشد همچنین در قسمت اصناف سوابق برای هر پرونده قابل مشاهده می باشد