سیستم آرامستان

برخی از امكانات این سیستم بشرح ذیل می باشد:

 • امکان تعريف پارامترهای اولیه مانند شغل ، علت فوت ، مرجع صدور جواز دفن ، نام پزشک و ..
 • امکان تعریف انواع بانک ها و حسابهای بانکی
 • امکان تعریف انواع بانک ها و حسابهای بانکی
 • امکان تعریف سرفصل های بودجه
 • ثبت اطلاعات ومشخصات متوفی
 • ثبت پارمترهای علت فوت ، مکان فوت ، محل دفن ، مراجع صدور و....
 • ثبت اطلاعات خرید قبر
 • امکان پیش خرید قبر
 • صدور فیش
 • تهیه سیاهه درامد روزانه ، ماهانه ، دوره های خاص
 • تهیه سند حسابداری
 • تهیه گزارشات متنوع بر اساس تمامی اطلاعات متوفی
 • تهیه آمار و نمودار بر اساس سن ، علت فوت ، تحصیلات ، جنسیت و...
 • امکان ثبت کلیه وقایع سیستم
 • امکان پشتیبانی از کل اطلاعات سیستم